Seurakunnan talous

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2016

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2016 oli 15.199,34 euroa. Tilinpäätöksen alijäämään vaikutti lähinnä verotulojen lasku. Verotulot laskivat kaikkiaan 4,38 prosenttia, mukaan luettuna valtionrahoitus. Verotuloja kertyi 470.827,59 euroa, joista kirkollisverojen osuus oli 410.641,39 euroa ja yhteisöverojen osuus ja valtionrahoituksen osuus 60.186,20 euroa.
Vuoden 2016 toimintakulut olivat 619.709,77 euroa ilman sisäisiä eriä. Toimintakulut olivat suunnilleen edellisvuoden tasossa. Henkilöstömenoissa saatiin säästöä n. viisi prosenttia. Sen sijaan palvelujen ostot ja tarvikkeiden hankinta nousivat eräiden yksittäisten hankintojen johdosta, mm. uruille tehtiin laaja huolto ja hankittiin virsikirjoja ja kalustoa.
Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennysavustus 44.344 euroa.
Seurakunnan omavaraisuusaste oli 91,34 %, kassavarojen riittävyys 140 päivää.
Seurakunnalla ei ollut merkittäviä investointeja. Vuonna 2016 ovat olleet käynnissä Latvakankaan ja Onkilammen metsäautoteiden perusparannus. Seurakunta on näissä osakkaana.
Seurakunnan leirikeskus Raatti myytiin vuonna 2016. Kauppahinta oli 56.000 euroa.
Seurakunnalla ei ollut merkittäviä tapahtumia vuonna 2015.

 

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.

  2016 2015
  1000€ 1000€
Toimintatuotot 137 148
Toimintakulut -620 -621
TOIMINTAKATE -483 -473
Verotulot 471 492
Verotuskulut -8 -11
Keskusrahastomaksut -36 -24
Toiminta-avustukset 50 68
Rahoitustuotot ja -kulut    
VUOSIKATE -6 60
Poistot -9 -11
Satunnaiset tuotot    
TILIKAUDEN TULOS -15 49
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -15 49

 

Tase 31.12.

VASTAAVAA 2016 2015
  1000€ 1000€
A. PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat yödykkeet    
Aineelliset hyödykkeet 462 461
PYSYVÄT VASTAAVAT 462 461
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT    
Muut toimeksiantojen varat 10 10
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 10 10
C. VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Lyhytaikaiset saamiset 9 23
Rahoitusarvopaperit 15 5
Rahat ja pankkisaamiset 253 297
VAIHTUVAT VASTAAVAT 278 325
VASTAAVAA YHTEENSÄ 750 796
VASTATTAVAA 2016 2015
  1000€ 1000€
A. OMA PÄÄOMA    
Peruspääoma 557 557
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 109 59
Tilikauden yli/alijäämä -15 49
OMA PÄÄOMA 651 665
B. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT    
Lahjoitusrahastojen pääomat 27 26
Muut toimeksiantojen pääomat 10 10
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 37 36
C. VIERAS PÄÄOMA    
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    
Ostovelat 15 19
Muut velat 5 24
Siirtovelat 42 52
VIERAS PÄÄOMA 62 95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 750 796